Atjaunojam zālājus

ikona_21 Atjaunojam zālājus

 

Projekta ietvaros izstrādājot rīcības plānu, noteiktas prioritārās teritorijas Siguldā un Ludzā, kurās nepieciešams atjaunot zālājus. Paredzēts atjaunot lauksaimniecībā neizmantoto zemi, kura ir aizaugusi ar krūmiem un kokiem, sasniedzot līdz pat 10m augstumu un tādējādi izveidojot blīvu audzi. Atjaunošana plānota arī tām teritorijām, kuras aizaugušas ar inzvazīvajām sugām, piemēram, latvāni. Atjaunošana paredz: izcirst kokus un krūmus; izvest koku un krūmu celmus; likvidēt koku un krūmu saknes; veikt otrreizējo attīrīšanu (dzinumu likvidēšanu); samazināt invazīvās sugas (izcirst latvāņus un likvidēt to saknes); iztīrīto zālāju pļaušana.

 

Aktivitātes ilgums: 2015. gada janvāris – 2017. gada jūlijs/augusts

 

Aktivitāti īsteno: Siguldas novadā atjaunošanas darbus veic MPKS “Vidzemes ekomežs”; Ludzas novadā – Ludzas novada pašvaldība (atjaunošanas darbus veic ZS „Saulaine”)

 

2015. gadā

 • Ludzas novada pašvaldība 2015. gada 9. oktobrī izsludināja iepirkumu “Aizaugušo zālāju atjaunošana Ludzas novadā”, LNP 2015/76. Neviens pretendents nepieteicās. 2015. gada 30. oktobrī iepirkums izsludināts atkārtoti. Līgums noslēgts ar ZS „Saulaine”,kurai bija piedāvājums ar viszemāko cenu un atbilstošs visām iepirkuma instrukcijas prasībām. Veikta atjaunošanas darbu laika grafika precizēšana un plānoto darbu saskaņošana.

 

 • Siguldas novadā tika precizētas teritorijas, kurās atjaunošanas darbus ir nepieciešams veikt un plānotas tikšanās ar zemes īpašniekiem.

 

2016. gadā

 • Ludzas novadā 25 ha platībā starp Diunokļa ezeru un Mazo Ludzas ezeru tika veikti zālāju atjaunošanas darbi, kuru mērķis uzlabot bioloģiski vērtīgo zālāju (Eiropas Savienības nozīmes biotopu) kvalitāti un paplašināt tā izplatību, kā arī veicināt vienlaidus vērtīgo zālāju platības veidošanos. Teritorijā tika cirsti krūmi un koki, veikta sakņu izraušana un frēzēšana, īstenotas aktivitātes, kas  veicinātu augu sēklu izplatīšanos. Atjaunojamās platības izvēlei kā viens no nozīmīgiem apstākļiem kalpoja arī tās novietojums: teritorija atrodas ainaviski pievilcīgā vietā, kura kalpo Ludzas iedzīvotāju atpūtas vajadzībām.  Līdz ar to šīs teritorijas atjaunošana uzlabotu arī vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Pēc atjaunošanas darbiem teritorijas tālāku uzturēšanu un apsaimniekošanu veiks Ludzas novada pašvaldība. Fotogalerija no atjaunošanas darbiem 2015.-2016. gada sezonā.

 

 

 • Siguldas novadā apzinātas un precizētas teritorijas, kurās plānots veikt atjaunošanas darbus.
 • 2016. gada 25. augustā izsludināta cenu aptauja par atjaunošanas darbu veikšanu; līgums noslēgts ar MPKS “Vidzemes ekomežs”.
 • Atjaunošanas pasākumi paredz atjaunojamajās platībās izcirst kokus un krūmus, izraut celmus un likvidēt koku un krūmu saknes, pēc nepieciešamības veikt zālāju piesēšanu un atjaunoto zālāju pirmreizējo pļaušanu, izlīdzināt mežacūku rakumus, kā arī novākt akmeņus un citus priekšmetus, kas traucē zālāju apsaimniekošanu. Kopumā plānots, ka projekta budžeta ietvaros atjaunošanas darbi Siguldas novadā tiks veikti 10 zemes vienībās ar kopējo zālāju platību 97 ha, to skaitā 26 ha tiks novākts koku un krūmu apaugums. Lai nodrošinātu ieguldīto līdzekļu ilgtspējību, zemes īpašnieki un apsaimniekotāji ir apņēmušies pēc atjaunošanas uzturēt zālājus labā stāvoklī, nepieļaujot to atkārtotu aizaugšanu. Līdz 2016. gada beigām plānots veikt koku un krūmu izciršanu un sakņu likvidēšanu, savukārt 2017. gadā paredzēta augsnes sagatavošana un zālāja sēklu piesēšana, kur nepieciešams. Fotogalerija no  2016. gada rudenī veiktajiem atjaunošanas darbiem.
 • 2016. gada 15. novembrī izsludināta cenu aptaujas otrā kārta zālāju atjaunošanas darbu veikšanai Siguldas novadā.

 

2017. gadā

 

 • Siguldas novadā pēc pārtraukuma ziemas periodā veikti atjaunošanas darbi projekta pilotteritorijā“Kalna Klaukās”, “Līcīšos”, “Jaunlejniekos”, “Kalnabeitēs”, “Jātniekos” un Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekotajās pļavās Siguldas pilsētā:
  – Fotogalerija no 2017. gada pavasarī veiktajiem atjaunošanas darbiem (1. daļa)
  – Fotogalerija no 2017. gada pavasarī veiktajiem atjaunošanas darbiem (2. daļa)
  – Fotogalerija no 2017. gada pavasarī veiktajiem atjaunošanas darbiem (3. daļa).
 • Plašāks apraksts par ES nozīmes zālāju biotopu – 6120* Smiltāju zālāji un 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs – atjaunošanu  Siguldas novadā pieejams šeit.
 • Savukārt plašāks apraksts un fotogalerija par Balonu pļavā un Līcīšu pļavā pirmo reizi Latvijā aprobēto metodi zālāju sugu sastāva uzlabošanai ar sēklas saturošas zaļas zāles kaisīšanu koku un krūmu izcirstajās vietā pieejama šeit.
 • Augusta vidū, apsekojot visas atjaunojamās teritorijas 13 zemes īpašumos, projekta eksperte Dana Prižavoite (Baltijas Vides Forums) un atjaunošanas darbu vadītājs Andis Štrassers (MPKS “Vidzemes ekomežs”) izvērtēja paveiktos darbus un novērtēja līdzšinējos sasniegtos rezultātus (fotogalerija). Lai arī visā atjaunošanas darbu norisē nācās piemēroties nelabvēlīgo laika apstākļu radītajām problēmām, risināt tehniska rakstura ķibeles un citas aizķeršanās un dažreiz arī nesaprašanās, tomēr kopumā darbi tika paveikti sekmīgi! Izcirsti koki un krūmi, frēzētas un rautas koku saknes, vākti atkritumi un akmeņi, demontēti žogi, veikta kontrolēta dedzināšana, līdzināti zemes nelīdzenumi ar diskošanu, iesēta zāle, pirmreizēji pļauta un savākta zāle, kā arī pielietota zaļā siena metode sugu sastāva uzlabošanai zālājos. Projekta komanda, īstenojot zālāju atjaunošanu Siguldas novadā, ieguva neatsveramu pieredzi dažādu izaicinājumu pārvarēšanā un netipisku problēmu risināšanā. Kopumā projekta ietvaros Siguldas novadā ir atjaunoti gandrīz 100 ha zālāju, t.sk. tādus Eiropas nozīmes biotopus kā 6120*, 6210, 6270*, 6450 un 6510, un tagad apsaimniekotājiem/ īpašniekiem ir jāturpina labi iesāktais, lai turpmākajos gados zālāji kļūtu sugām bagātāki un bioloģiski vērtīgāki.

   

 

 • Ludzas novadā – apsekojot atjaunoto zālāju teritorijas 2017. gada maijā, tika novērtēta pašreizējā situācija. Ludzas iedzīvotāji noteikti ievēros, ka tagad ir pavērusies ainava uz Dunākļa ezeru, ko iepriekš aizsedza koki un krūmi. Lai gan nocirsto krūmu atvases vēl cenšas ātri sniegties uz augšu, taču pastāvīga apsaimniekošana, pļaujot vai noganot, palīdzēs saglabāt atjaunotās pļavas vērtības. Fotogalerija.