Projekta ietvaros tiek izstrādāti un tiks izstrādāti vairāki ziņojumi, publikācijas un publicitātes materiāli plašam interesentu lokam, piemēram, ziņojums par zālāju biomasas izmantošanas un pārstrādes tehniskajiem risinājumiem un to izmaksu efektivitāti, publikācija par zālāju biomasas alternatīvo izmantošanas veidu novērtējuma rezultātiem, informatīvais buklets par projektu un zālāju biomasas alternatīvām izmantošanas iespējām.

Projekta kopsavilkuma ziņojums

Projekta kopsavilkuma ziņojuma ievadā raksturota projekta iecere un sniegts pārskats par projekta struktūru un partneriem. Turpmākājās nodaļās pieejams kopsavilkums par projekta galvenajām aktivitātēm un sasniegumiem: zālāju kvalitāte un zāles biomasas novērtējums; zālāju atjaunošana Siguldas un Ludzas novadā; biodegvielu ražošanas iespējas no zāles biomasas, publicitāte, kā arī ieskicētas nākotnes perspektīvas.

Ziņojums par tehnoloģiskajiem risinājumiem biomasas izmantošanai

Projekta ietvaros izstrādāts ziņojums (angļu valodā) “Tehnoloģiskie risinājumi biomasas izmantošanai un to izmaksu efektivitātes novērtējums”, kas izvērtē trīs tehnoloģiskos risinājumus alternatīvai biomasas izmantošanai esošajos apstākļos – zāles granulu, biogāzes un biobutanola ražošanu, ņemot vērā tehnoloģiskos parametrus, energoresursu cenas, darbības izmaksas, investīciju izmaksas. Ziņojums secina, ka zāles granulu ražošana un… Vairāk »

Aktivitāšu plāni zālāju biotopu apsaimniekošanai un biomasas izmantošanai

Katrai projekta teritorijai – Siguldai un Ludzai – ir sagatavots aktivitāšu plāns, kura mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības/tradicionālās lauku ainavas uzturēšanu/atjaunošanu. Aktivitāšu plāns ir praktiskas pielietošanas dokuments, kurā ir novērtēta pašreizējā zālāju apsaimniekošana un to ietekmējošie apstākļi, pieejamie zāles biomasas resursi, kā arī piedāvātas konkrētas praktiskas rīcības projekta laikā un iezīmēti… Vairāk »

Zinātniskā publikācija

Projekta ietvaros, strādājot pie ražošanas tehnoloģiju izpētes biobutanola ražošanai no zāles biomasas un analizējot 2014. gada vasarā iegūtos zāles biomasas paraugus, partneri no Rīgas Tehniskā universitātes pirmos rezultātus un atziņas izmantojuši arī tam, lai  izstrādātu publikāciju par fermentējamo cukuru iegūšanu lignocelulozes biomasas, izmantojot hidrolīzes tehnoloģijas. Raksts “Production of fermentation feedstock from lignocellulosic… Vairāk »

Projekta informatīvais buklets

2015. gada martā projekta ietvaros izstrādāts informatīvais buklets (bloknota formātā), kurā ietverta gan galvenā informācija par projektu, tā mērķiem un aktivitātēm, kā arī iespējams uzzināt par ekosistēmas pakalpojumiem, bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, alternatīvām zālāju biomasas izmantošanas iespējām. Siguldas un Ludzas novada zemes īpašnieki, apsaimniekotāji un uzņēmēji ir aicināti pievienoties sadarbības tīklam… Vairāk »