Sagatavoti “Aktivitāšu plāni zālāju biotopu apsaimniekošanai un biomasas izmantošanai” un ziņojums “Zālāju biomasas resursi Siguldas un Ludzas novadā”

Katrai projekta teritorijai – Siguldai un Ludzai – ir sagatavots aktivitāšu plāns, kura mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības/ tradicionālās lauku ainavas uzturēšanu/ atjaunošanu. Aktivitāšu plāns ir praktiskas pielietošanas dokuments, kurā ir novērtēta pašreizējā zālāju apsaimniekošana un to ietekmējošie apstākļi, pieejamie zāles biomasas resursi, kā arī piedāvātas konkrētas praktiskas rīcības projekta laikā un iezīmēti ieteicamie virzieni zālāju apsaimniekošanai pēc projekta beigām.

Ar plānu un pielikumiem var iepazīties:

 

Savukārt ziņojuma “Zālāju biomasas resursi Siguldas un Ludzas novadā” sagatavošanas mērķis bija iegūt informāciju par Siguldas un Ludzas novada zālājiem – to izplatību, ražību, kvalitāti un līdzšinējo izmantošanu, apzināt zālājus, kuri netiek izmantoti, kā arī vietas, kur nepieciešams veikt ilggadīgo zālāju un aizsargājamo zālāju biotopu atjaunošanu.