Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi, LIFE 13 ENV/LV/000839)

 

Projekta  galvenais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu sniegto pakalpojumu  novērtējumu balstītu ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu Latvijas piekrastes politikas un plānošanas dokumentos, kā arī veidot sabiedrības vides apziņu par ekosistēmu pakalpojumiem un to novērtēšanas nozīmi.

 

Projekta galvenie uzdevumi

 

1. Pielāgot starptautisko pieredzi un praksi ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās novērtēšanas jomā Latvijas piekrastes situācijai un apstākļiem, izstrādājot skaidru un visaptverošu ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metodiku.

2. Veikt izstrādātās ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metodikas aprobēšanu divās izvēlētajās pilotteritorijās – Saulkrastos un Jaunķemeros.

3. Izstrādāt uz ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodikas balstītas rekomendācijas pašvaldību lēmumu pieņemšanā un telpiskās plānošanas procesos iesaistītajām piekrastes institūcijām, kas balstītas uz pastāvošo ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metožu inovatīvu integrāciju

4. Ar komunikācijas aktivitāšu palīdzību popularizēt projektā izstrādāto ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metodiku, informējot par ilgtermiņa ieguvumiem no videi draudzīgas un ekonomiski un sociāli atbildīgas lēmumu pieņemšanas.

 

Plašāka informācija: projekta mājas lapā.