Sociālekonomisko ietekmju monitorings

Sociālekonomisko ietekmju monitoringa ir mērķis ir novērot un vērtēt projekta aktivitāšu sociālekonomisko ietekmi projekta teritorijās un uz projektā iesaistītajām personām.

 

Novērtējumā analizēta projekta aktivitāšu ietekme uz:
• ekonomikas diversifikāciju un nodarbinātības iespējām;
• iedzīvotāju labklājību;
• sabiedrības izpratni par ainavas vērtību.
Sociālekonomisko ietekmju monitorings īstenots trīs etapos:
1) izstrādāta novērtējuma metodoloģija un definēti rādītāji projekta aktivitāšu sociālekonomiskās ietekmes vērtēšanai un salīdzināšanai dinamikā;
2) apkopota informācija par rādītāju bāzes vērtībām pilotteritorijās un salīdzināmajās teritorijās uz projekta uzsākšanas brīdi;
3) apkopotas sociālekonomiskās ietekmes novērtēšanai izvirzīto rādītāju rezultatīvās vērtības pilotteritorijās un salīdzināmajās teritorijās projekta noslēguma posmā un veikta projekta radīto ieguvumu kvalitatīva un kvantitatīva analīze pie bāzes un projekta īstenošanas scenārija.

 

Ziņojuma 1. daļa “Projekta ietekmes novērtējuma metodoloģija un pārskats par apkopoto informāciju projektam uzsākoties”

 

Ziņojuma 2. daļa “Novērtējums”