Biogāzes ražošanas iespējas

ikona_31Biogāzes ražošanas iespējas

 

Biogāzes ražošana Eiropā ir plaši attīstīta, taču tam pašreiz pārsvarā tiek izmantotas īpaši audzētas lauksaimniecības kultūras (piemēram, kukurūza) vai dažādi atkritumi (kūtsmēsli, notekūdeņu attīrīšanas dūņas, organiskie sadzīves atkritumi). Projekta ietvartos tiks novērtēts, kādas ir iespējas, efektivitāte un ekonomiskais pamatojums biogāzes ražošanai no zāles biomasas un izstrādāta biogāzes ražošanas pilotiekārta. Projekta teritorijās plānots demonstrēt biogāzes ražošanas pilotiekārtu un rīkot atvērtās durvju dienas šīs altrenatīvā zāles biomasas izmantošanas veida demonstrēšanai.

 

Aktivitātes ilgums: 2013. gada oktobris – 2017. gada decembris

 

Aktivitāti īsteno: SIA “Bio Re”

 

2014. gadā

 • Vēl pirms oficiālās projekta uzsākšanas 2013. gada augustā tika veikta biomasas paraugu ievākšana Mores pagastā. Savāktā zāle tika sagatavota skābsienam tālākai izmantošanai eksperimentiem ar biogāzes ražošanu.
 • Aprīlī skābsiena muca tika atvērta, un secināts, ka arī augustā pļauta zāle ir ieskābējama. Kopumā vēlā pļāvuma biomasa varētu būt nepiemērota biogāzes ražošanai, jo tajā ir lielāks pelnu un mitruma saturs. Tehnoloģiski pelnu saturu varētu samazināt, biomasu sasmalcinot un smalkākās frakcijas izmantojot biogāzes un butanola ražošanai, bet rupjākās – granulām. Vienlaikus skābsiena sagatavošanai notika iekārtu sagatavošana un pielāgošana darbam ar sausu biomasu.
 • Vasaras sezonā ievākti zāles paraugi no Siguldas un Ludzas novadiem, kas nogādāti SIA “Bio Re” laboratorijā, kur tie  pakļauti dažādiem fizikāliem, ķīmiskiem un bioloģiskiem apstākļiem. Plašāka informācija par paraugu ievākšanu: mājas lapas sadaļā “Novērtējam zālājus un to biomasu”.
 • Ievāktajos paraugos noteikts sausnas saturs (TS), organiskās sausnas saturs.
 • Pētīti optimālie apstākļi biogāzes iegūšanai no svaigas zāles, siena, skābsiena anaerobās fermentācijas sistēmā.
 • Uzsākta novērtējuma ziņojuma gatavošana par biomasas pārstrādes tehnoloģiskajiem risinājumiem biogāzes ražošanai un to izmaksu efektivitātei.

 

2015. gadā

 • Vasaras sezonā atkārtoti tika ievākti zāles paraugi no Siguldas un Ludzas novadiem, kas nogādāti SIA “Bio Re” laboratorijā, kur tie  pakļauti dažādiem fizikāliem, ķīmiskiem un bioloģiskiem apstākļiem. Plašāka informācija par paraugu ievākšanu: mājas lapas sadaļā “Novērtējam zālājus un to biomasu”.
 • Ievāktajos paraugos noteikts sausnas saturs (TS), organiskās sausnas saturs.
 • Pētīti optimālie apstākļi biogāzes iegūšanai no svaigas zāles, siena, skābsiena anaerobās fermentācijas sistēmā.
 • Turpināta novērtējuma ziņojuma gatavošana par biomasas pārstrādes tehnoloģiskajiem risinājumiem biogāzes ražošanai un to izmaksu efektivitātei.

 

2016. gadā

 • Veikta tehniskās dokumentācijas (specifikācijas) sagatavošana uz zāles biomasu kā izejvielu balstītai biogāzes ražošanas pilotiekārtai.  Biogāzes ražošanas pilotiekārta tiek veidota kā pārvietojama tehnoloģiska konstrukcija ar daudziem un dažādiem elementiem: biogāzes reaktoru, gāzholderi (gāzes uzkrāšanai), hidrolīzes pirmsapstrādes mezglu, kontroles mērierīcēm, ūdens tvaiku atdalīšanas iekārtu, substrāta padeves mezglu, cauruļvadiem, datu uzskaites sistēmu u.c. Veikti aprēķini biogāzes iekārtu komplektējošajiem elementiem.
 • Iepirkti atsevišķi komplektējošie elementi biogāzes pilotiekārtai (reaktora korpusa elementi, siltumizolācijas materiāli).
 • Uzsākta biogāzes pilotiekārtas konstruēšana.

2017. gadā

 • Tiek turpināta biogāzes pilotiekārtas konstruēšana un uzsākta biogāzes iekārtas darbību testa režīmā
 • iekārta demonstrēta projekta atvērto durvju dienu un informatīvo semināru pasākumos abās pilotteritorijās – gan Siguldā, gan Ludzā, kuru ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja apskatīt biogāzes pilotiekārtu darbībā, izzināt darbības principus un uzdot jautājumus SIA “Bio Re” ekspertiem.