Ainavas runā. Dabas daudzveidība Latvijas ainavās

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas iedzīvotāju saikni ar dabu, sasaistot izpratni par ainavas kultūrvēsturiskajām vērtībām ar dabas daudzveidības aizsardzību un mūsdienīgu redzējumu par ekonomisko attīstību, ekosistēmu pakalpojumiem un zaļo infrastruktūru. Projekta ietvaros vēlamies izcelt dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas dimensiju, kas ļaus cilvēkos pamodināt apzināšanos par sevis un savu senču… Vairāk »

Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā (CAP LIFE LAT, LIFE14 CAP/LV/000002)

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas veidots LIFE programmas projekts, kura mērķis ir veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem. Mērķa sasniegšanai izveidota LIFE atbalsta vienība, kurā interesenti var saņemt konsultācijas un ieteikumus no pieredzējušiem ekspertiem. Projekta ietvaros tiek… Vairāk »

Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi, LIFE 13 ENV/LV/000839)

  Projekta  galvenais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu sniegto pakalpojumu  novērtējumu balstītu ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu Latvijas piekrastes politikas un plānošanas dokumentos, kā arī veidot sabiedrības vides apziņu par ekosistēmu pakalpojumiem un to novērtēšanas nozīmi.   Projekta galvenie uzdevumi   1. Pielāgot starptautisko pieredzi un praksi ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās novērtēšanas jomā Latvijas piekrastes… Vairāk »

Zālāju ekosistēmu pakalpojumu apzināšana un kartēšana Siguldas novadā

  Galvenais projekta mērķis: veicināt zālāju ekosistēmu pakalpojumu apzināšanu un kartēšanu Latvijā, kā piemēru izmantojot Siguldas novadu. Projekta ietvaros tika gan apkopota pieejamā informācija par zālāju ekosistēmu pakalpojumu izplatību Siguldas novadā, gan  sagatavotas metodoloģiskas vadlīnijas zālāju ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanai un kartēšanai, gan arī apzināti Siguldas novada zālāju ekosistēmu pakalpojumi. Plašāka informācija Baltijas Vides… Vairāk »

Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass, LIFE13 ENV/LT/000189)

  Ar 2014. gada 1. jūniju biedrība “Baltijas Vides Forums” uzsāka dalību projektā “Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai”, kura mērķis ir veicināt zālāju bioloģiskās daudzveidības un to sniegto ekosistēmu pakalpojumu saglabāšanu, veicinot uz ekosistēmu pieeju balstītu plānošanu un ekonomiski dzīvotspējīgu zālāju apsaimniekošanu. Projekts demonstrēs iespējas zālāju daudzfunkcionālai izmantošanai, kas kalpotu par pamatu… Vairāk »

Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma (NAT-PROGRAMME, LIFE11 NAT/LV/000371 )

Projekta ietvaros: izstrādāta un publicēta nacionālo Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programma Latvijai, lai sekmētu vienotu un plānotu dabas vērtību apsaimniekošanu visās Natura 2000 sauszemes teritorijās Latvijā; izstrādātas un publicētas apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas visām biotopu grupām Natura 2000 teritorijās Latvijā, lai sekmētu aktuālu, praksē pārbaudītu un nozares profesionāļu atzītu biotopu apsaimniekošanu, kā… Vairāk »