Izstrādājam rīcības plānu zālāju apsaimniekošanai un biomasas izmantošanai

ikona_13Izstrādājam rīcības plānu zālāju apsaimniekošanai un biomasas izmantošanai

 

Bioloģiskā daudzveidība zālājos strauji samazinās. Ekonomisko stimulu trūkums, kā arī nepietiekama izpratne par zālāju apsaimniekošanu iezīmē nedrošu nākotni bioloģiski vērtīgo zālāju turpmākai esamībai. Izstrādātais rīcības plāns (katrai projekta teritorijai atsevišķs) palīdzēs risināt problēmas, piedāvājot zemes īpašniekiem dažādas apsaimniekošanas iespējas. Plāna mērķis – veicināt bioloģiskās daudzveidības/tradicionālās lauku ainavas uzturēšanu/atjaunošanu Siguldas un Ludzas novadu zālājos.

 

Aktivitātes ilgums: 2014. gada janvāris – 2015. gada oktobris

 

Aktivitāti īsteno: Baltijas Vides Foruma eksperti sadarbībā ar visiem projekta partneriem, kā arī konsultējoties ar projekta teritoriju iedzīvotājiem/uzņēmējiem

 

2014. gadā:

 • Uzsākta plāna struktūras veidošana, apzināta nepieciešamā papildus informācija, dati un fakti.
 • Plānā paredzēts ietvert šādu informāciju: zemes īpašuma formas, zemes lietojuma vēsture un apsaimniekošanas stāvoklis; zālāju bioloģisko vērtība un aizsardzības stāvoklis; konkrēti pasākumi zālāju atjaunošanai un apsaimniekošanai, nodrošinot to bioloģisko daudzveidību un ekoloģiski vienota tīkla izveidi; priekšlikumi zālāju biomasas alternatīvai izmantošanai un sadarbības iespējām ar ieinteresētajiem uzņēmējiem; piedāvāts ekoloģiskais tīkls; piedāvātas konkrētas praktiskas rīcības projekta laikā un turpmāk.
 • Uzsākta plāna saturiskā izstrāde.
 • Apzināts, ka nepieciešama kartogrāfiskā informācija par zālāju biotopu izplatību un to kvalitāti (degradētas platības, atmatas, aizaugums, latvāņu invāzija).

 

2015. gadā:

 • Turpinās darbs pie plāna saturiskās izstrādes, kartogrāfiskā materiālā sagatvošanas un papildus informācijas un datu apkopošanas.
 • Plāna struktūra:1. Zālāju izmantošanas tendences novadā;
  2. Bioloģiski vērtīgie zālāji un to stāvoklis;
  3. Zālāju ekoloģiskais tīkls;
  4. Zālājus apdraudošie faktori;
  5. Atjaunojamās zālāju teritorijas;
  6. Biomasas resursi un to izmantošanas iespējas;
  7. Sadarbības tīkls zālāju apsaimniekošanas veicināšanai.
  8. Aktivitāšu plāns
 • Notikušas vairākas tikšanās un konsultācijas ar zemju īpašniekiem Siguldas un Ludzas novados, kā arī zemes īpašumu apmeklēšana, reālās situācijas apzināšana un iespējamo aktivitāšu modelēšana.