Izvērtējam zālāju uzturēšanas pasākumus

ikona_12Izvērtējam zālāju uzturēšanas pasākumus

 

Aktivitātes mērķis ir novērtēt dažādas zālāju apsaimniekošanas iespējas, ietverot tradicionālās lauksaimniecības darbības veidus, alternatīvas pieejas zālāju apsaimniekošanai, kā arī dažādas šo darbību iespējamās kombinācijas.

 

Aktivitātes ilgums: 2013. gada oktobris – 2016. gada decembris

 

Aktivitāti īsteno:  SIA “Bio Re” un Rīgas Tehniskā universitāte

 

2013. gadā

 • aktivitātes ietvaros plānots  pētīt divus jautājumus: kā digestāta pielietošana ietekmē zālāja biomasu, struktūru un sugu sastāvu un kā siena žāvēšana uz lauka ietekmē zālāja biomasu, struktūru un sugu sastāvu?
 • uzsākts darbs pie zālāju uzturēšanas pasākumu pētījuma struktūras, ietvertajām metodēm, nepieciešamajiem datiem, zinātniskās litertūras.

 

2014. gadā

 • Plānots, kā tiks testētas četras apsaimniekošanas metodes:
  – zālāja pļaušana, siena žāvēšana uz lauka, novākšana un digestāta uzbēršana (tradicionālā apsaimniekošana siena ieguvei kombinēta ar digestāta pielietošanu);
  – zālāja pļaušana, siena žāvēšana uz lauka un novākšana bez digestāta uzbēršanas (tradicionālā apsaimniekošana siena ieguvei (kontrole);
  – zālāja pļaušana, zāles novākšana un digestāta uzbēršana (alternatīvā apsaimniekošana skābsiena vai biomasas ieguvei kombinēta ar digestāta pielietošanu);
  – zālāja pļaušana un zāles novākšana bez digestāta uzbēršanas (alternatīvā apsaimniekošana skābsiena vai biomasas ieguvei bez digestāta pielietošanas).
 • Vasaras sezonā ievākti zāles paraugi no Siguldas un Ludzas novadiem, tie  pakļauti dažādiem fizikāliem, ķīmiskiem un bioloģiskiem apstākļiem. Plašāka informācija: mājas lapas sadaļā “Novērtējam zālājus un to biomasu”.
 • 2014. gada 5.-6. novembrī notika starptautisks seminārs par ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu un biomasas izmantošanu. Semināra mērķis: iepazīties un apspriest dažādu valstu pieredzi bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanā un apsaimniekošanā, kā arī alternatīvas un ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, piemēram, biogāzes, biodegvielas vai cietā kurināmā ieguvei un tālākai enerģijas ražošanai. Prezentācijas un ziņojums (materiāli angļu valodā) pieejami šeit.
 • Turpinājās darbs pie zālāju uzturēšanas pasākuma pētījuma izstrādes.

 

2015. gadā

 • Vasaras sezonā ievākti zāles paraugi no Siguldas un Ludzas novadiem, tie  pakļauti dažādiem fizikāliem, ķīmiskiem un bioloģiskiem apstākļiem. Plašāka informācija: mājas lapas sadaļā “Novērtējam zālājus un to biomasu”.
 • 6 parauglaukumos projekta teritorjās 3 biotopos izmantots digestāts; plānots, ka 2016.gadā jūnijā un jūlijā tiks ievākti papildus biomasas paraugus tikai no šiem parauglaukumiem digestāta izmantošanas novērtēšanai.
 • Turpinās darbs ziņojuma sagatavošanas par biomasas pārstrādes tehnoloģiskajiem risinājumiem un to izmaksu efektivitātes novērtējumu.

 

2016. gadā

 • Vasaras sezonā, jūnijā un jūlijā, kad zāles biomasas vērtība ir visaugstākā, tika ievākti vēl 34 zāles parugi Siguldas un Ludzas pašvaldībā.
 • Paraugi analizēti Rigas Tehniskās universitātes un SIA “Bio Re” laboratorijās.
 • “Bio Re” eksperti analizēja zāles paraugus, vērtējot tā potenciālu kā izejmateriālu biogāzes ražošanai, savukārt RTU speciālisti veica enzīmu hidrolīzi un noteica cukuru apjomu, kas savukārt sniedz informāciju, kas nepieciešama biobutanola ražošanai.
 • Aprīlī parauglaukumos tika izmantots digstāts, attiecīgi jūlijā un augustā parauglaukumos tika nopļauta zāle un paraugi nodoti izpētei, lai novērtētu digestāta izmantošanas efektivitāti. Detalizēts ziņojums tiks pabeigts 2017. gada otrajā pusē.
 • Decembrī tika pabeigts ziņojums “Technological solutions for the use of biomass with evaluation of cost effectiveness“, kurā izvērtēti biomasas izmantošanas 3 alternatīvie veidi un tehnoloģiskās iespējas no ekonomiskā pamatojuma viedokļa.