Novērtējam zālājus un to biomasu

ikona_11Novērtējam zālājus un to biomasu

 

Projektā  veikts zālāju biomasas kvalitatīvu un kvantitatīvu novērtējumu projekta teritorijās – Siguldā un Ludzā, iekļaujot zālāju ekosistēmas izplatīšanos un  biomasas apjoma aprēķināšanu.

 

Aktivitātes ilgums: 2013. gada oktobris-2015. gada septembris

 

Aktivitāti īsteno: Latvijas Dabas fonds

 

Uzdevumi:

 • novērtēt un kartēt pieejamās zālāju biomasas resursus projekta teritorijās Siguldā un Ludzā;
 • novērtēt zālāju biomasas ekonomisko vērtību;
 • izveidot pārskatu par biomasas resursu novērtēšanu Siguldas un Ludzas novados;
 • izstrādāt konkrētajām teritorijām piemērotus tehniskos risinājumus zālāju apsaimniekošanai un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai.

 

2013. gadā

 • Apkopota informācija par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu izplatību Siguldas un Ludzas novados.
 • Uzsākta biomasas novērtējuma metodikas izstrāde, kā arī lauku un attālās izpētes darbu plānošana.
 • Paredzēts ievākt vismaz 30 zāles paraugus no katra zālāja veida 2014. un 2015. gadā trīs laika periodos (10.-20. jūnijs; 10.-20. jūlijs,10.-20. augusts).
 • Biomasas paraugus plānots ievākt 30 parauglaukumos, katrs 0,5×0,5 m liels , nopļaujot zāli 5 cm augstumā, katru paraugu ievietojot atbilstošā marķētā maisā un 24 stundu laikā nogādājot SIA “Bio RE” un Rīgas tehniskās universitātes laboratorijās žāvēšanai, svēršanai un analīzei.

 

2014gadā

 • Biotopu karšu sagatavošanas vajadzībām ir izpētīti 75-80% projekta teritoriju. Lai precizētu datus, daļu no biotopiem vajadzēs apsekot arī 2015. gada pavasarī
 • Vasaras sezonā ir ievākti 87 biomasas paraugi: sešos visbiežāk sastopamos zālāju biotopos Siguldas un Ludzas pašvaldībās: 6120 Smiltāju zālāji; 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs; 6270 Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas; 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs; 6450 Palieņu zālāji 6510 Mēreni mitras pļavas.
 • Uz šo datu pamata tiks sagatavotas biomasas kartes. Datu precizēšanai 2015. pavasarī plānots paņemt papildus paraugus, pēc kuriem rezultāti tiks piekoriģēti. Paraugi tiek ievākti tikai no pastāvīgajiem zālājiem.
 • Salīdzinot ar padomju laika pētījumu datiem par siena ražību, GRASSSERVICE projekta ietvaros aprēķinātā biomasa uz ha sanāca lielāka. Atšķirības varētu būt skaidrojamas ar to, ka projekta ietvaros biomasu ņēma no zemes, bet pļaušana notiek apmēram 10 cm virs zemes.
 • Zālāju biomasas kartēšanai novērtējums tika veikts, izmantojot Vides risinājumu instiūta ar aviācijā bāzētām attālajām izpētes tehnoloģijām ievāktos datus, novērtējot zālāju ekosistēmu stāvokli un bioloģisko vērtību, zālāju biomasas apjomu un zālāju izmantošanas potenciālu projekta teritorijās 2014. gada vasarā.
 • Zālāju bioloģiskās, ekoloģiskās vērtības un biomasas novērtēšanai izmantoti dati, kas projekta teritroijās tika ievākti ar attālās izpētes tehnoloģijām – augstas precizitātes RGB kameru, lāzerskeneri (LiDAR sistēmu) un hiperspektrālajiem sensoriem. Ar trīsdimensiju lāzerskeneri ievāktie dati tiek izmantoti zālāju stāvokļa apzināšanai (piemēram, aizaugumus ar krūmiem) un zālāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējumam. Zālāju biomasas un zālāju bioloģiskās daudzveidības pazīmju novērtēšana tiek veikta, balstoties uz hiperspektrālo datu analīzi. Rezultātu precizitātes uzlabošanai, attālās izpētes datu kalibrēšanai tiek izmantoti dati, kas ievākti ar portatīvo spektrometru. Kartes ar projekta ietvaros pētītajām teritorijām pieejamas šeit.
 • Notiek darbs pie biomasas resursu kartes un saistīto digitālo datu apstrādes.

 

 2015gadā

 • Vasaras sezonā ir ievākts vēl papildus 41 biomasas paraugs no parauglaukumiem sešos visbiežāk sastopamos zālāju biotopos Siguldas un Ludzas pašvaldībās.
 • Tātad kopā (2014. gada un 2015. gada vasarā)  ievākti 15 paraugi no Smiltāju zālājiem; 25 paraugi no Sausiem zālājiem kaļķainās augsnēs; 35 paraugi no Sugām bagātām ganībām un ganītām pļavām; 15 paraugi no Mitriem zālājiem periodiski izžūstošās augsnēs; 15 paraugi no Palieņu zālājiem un 23 paraugi no mēreni mitrām pļavām.
 • Turpināts darbs pie ziņojuma izstrādes par biomasas novērtējuma rezultātiem.
 • Sagatavots ziņojums “Zālāju biomasas resursi Siguldas un Ludzas novadā”