Par projektu

Par projektu:

Projekta nosaukums: „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” (akronīms – LIFE GRASSSERVICE)

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2013 – 31.12.2017

 

Projekta numurs: LIFE12 BIO/LV/001130

 

Projekta vadītāja: Anda Ruskule, Baltijas Vides Forums

 

Projekta uzdevumi:

  • novērtēt zālāju ekosistēmu bioloģisko un ekoloģisko vērtību, kā arī zālāju biomasas apjomu abās projekta teritorijās (Siguldas un Ludzas novados);
  • novērtēt zālāju izmantošanas potenciālu projekta teritorijās;
  • izstrādāt konkrētajām teritorijām piemērotus tehniskos risinājumus zālāju apsaimniekošanai un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai;
  • veikt zālāju atjaunošanas pasākumus pilotteritorijās;
  • iepazīstināt vietējos uzņēmējus un zemniekus ar alternatīvām iespējām biomasas izmantošanai;
  • izveidot kontaktus un sadarbības tīklus starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā;
  • demonstrēt praksē alternatīvos risinājumus un tehnoloģiskās iespējas plašam ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.

 

Projektu līdzfinansē: Eiropas Savienības LIFE+ programma un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

 

Projekta aktivitātes īstenotas divās Latvijas pašvaldībās (Siguldas un Ludzas novados). Abiem novadiem ir raksturīgs liels neizmanto lauksaimniecības zemju īpatsvars; neapsaimniekoti ir arī liela daļa bioloģiski vērtīgo zālāju, kā rezultātā tie aizaug ar krūmiem zaudējot savu bioloģisko vērtību. Projekta aktivitāšu īstenošana ir balstīta uz projekta partneru zināšanām un pieredzi, kontaktiem ar vietējo sabiedrību, ko nodrošina projektā iesaistītās pašvaldības, kā arī ārpakalpojumiem zālāju ekosistēmu novērtēšanai, biomasas pārstādes tehnisko risinājumu izmaksu efektivitātes novērtēšanai un projekta ietekmju sociāl-ekonomiskajam novērtējumam.

 

Laika plānojums 

laika planojums (2)