Sadarbojamies ar zemes īpašniekiem un uzņēmējiem

ikona_22Sadarbojamies ar zemes īpašniekiem un uzņēmējiem

 

Daļa teritorijas Siguldas un Ludzas novados ir pamestas un pakāpeniski zaudē savu vērtību, jo aizaug ar krūmiem un graudzzāļu dzimtas augiem. Tie zemju īpašnieki, kuri nopļauto sienu neizmanto tālāk lauksaimniecībā, to atstāj lauka malā satrūdēt. Taiā pašā laikā ir uzņēmēji, kas vēlētos izmantot biomasu citos, netradicionālos veidos, tomēr tiem pietrūkst informācijas par teritorijām, kurās iespējams iegūt nepieciešamo biomasu. Projekts paredz apvienot zemes īpašnieku-apsaimniekotāju un uzņēmēju intereses, sekmējot informācijas apmaiņu un sadarbību starp abām pusēm.

 

Aktivitātes ilgums: 2013. gada oktobris – 2014. gada decembris (platformu/reģistru izstrāde), līdz projekta noslēgumam tie tiek uzlaboti un papildināti

 

Aktivitāti īsteno: Siguldas novada dome un Ludzas novada pašvaldība

 

2013. gadā

  • Siguldas novada dome uzsāka informācijas apkopošanu un datubāzes veidošanu zemes īpašnieku/ reģistra izveidošanai, kurā tiks iekļauta šāda informācija: lauksaimniecībā izmantojamā zeme (kopta, nekopta, aizaugusi); bioloģiski vērtīgie zālāji; ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas; iznomātās un iznomāšanai paredzētās platības; zemes īpašumu robežas īpašumtiesību griezumā.
  • Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu tiek precizēta informācija par zemes vienībām, t.sk. bioloģiski vērtīgajiem zālājiem (uz 01.03.2014.) Informāciju reģistram plānots iegūt no Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas (NINO), Lauku atbalsta dienesta un pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, kā arī no plānotās anketēšanas datiem.
  • Līdzīgi kā Siguldas novadā, arī Ludzas pašvaldība ir uzsākusi darbu pie zemes īpašnieku un uzņēmēju reģistra izveides, kā arī uz internetu balstītas informācijas apmaiņas platformas izveidi, kas būs tehniski vienkāršāka nekā Siguldas novadā.

 

2014. gadā

  • Siguldas novada dome ir uzsākusi arī uz internetu balstītas informācijas sistēmas (interneta platformas) izstrādi, kas tiks veidota pamatā kā novada karte ar zemes vienībām un aktuālajiem slāņiem: lauksaimniecības zemju īpašuma veids (valsts, pašvaldības, privātās); iznomātās un nomājamās zemes; pļavas, ganības (pēc zemes eksplikācijas datiem); bioloģiski vērtīgi zālāji; nekoptās un aizaugušās zemes; ar latvāni invadētās teritorijas. Interneta platforma būs pieejama novada domes mājas lapā www.sigulda.lv zem sadaļas Būvvalde/Attīstība.
  • Siguldas novada dome ir sagatavojuso interaktīvas interneta kartes tehnisko specifikāciju, organizējusi iepirkumu konkursu un veikusi pretendentu izvērtēšanu.
  • Siguldas novadā ir izstrādāta interneta platforma ar mērķi veidot sadarbības tīklus starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi vai izmantošanu enerģijas ražošanā, sekmējot informācijas apmaiņu un sadarbību starp abām pusēm. Kā nozīmīgs rīks informācijas apmaiņā ir jāuzsver projekta ietvaros izstrādātā Siguldas novada interneta karte (http://karte.sigulda.lv/), kurā interesenti var iegūt informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ) īpašumtiesību griezumā; bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) izplatību; īpašumiem, kur ir konstatēta latvāņu izplatība; koptajām, nekoptajām un aizaugušajām LIZ teritorijām; iznomāto un nomai pieejamo zemi u.c. aktuāliem datu slāņiem. Zālāju apsaimniekošanu lielā mērā ietekmē informācijas apmaiņa par  zemes īpašumiem, kas tiek iznomāti, tādēļ  interneta platformas ietvaros tiem zemes īpašniekiem, kas vēlas iznomāt LIZ vai gluži otrādi, lauksaimniekiem, kuri vēlas zemi nomāt, ir iespēja interneta vietnē bez maksas izvietot savu sludinājumu par zemes īpašuma iznomāšanu vai nomu. (http://www.sigulda.lv/public/lat/uznemejdarbiba/ipasumi_uznemejdarbibai/). Savukārt zemes īpašnieki, kuri zālāju uzturēšanu veic paši, bet kuriem nav pieejams pietiekams tehniskais aprīkojums zālāju uzturēšanai, var izmantot interneta platformas sadaļu – lauksaimniecības tehniskie pakalpojumi, kurā ir atspoguļota informācija par uzņēmējiem, kas sniedz dažādus ar zālāju uzturēšanu sniegtos pakalpojumus – zāles pļaušana, smalcināšana u.c. (http://www.sigulda.lv/public/lat/uznemejdarbiba/pakalpojumu_sniedzeji/)
  • Ludzas novada mājas lapā ir iespēja izvietot sludinājumu par zemes nomu un lauksaimnieciska rakstura pakalpojumiem pašvaldības mājaslapā:http://www.ludza.lv/projekti/alternativas-biomasas-izmantosanas-iespejas-zalaju-biologiskas-daudzveidibas-un-ekosistemu-pakalpojumu-uzturesanai/